กิจกรรมชี้แจงนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยนครพนม

: นายนรากร พลหาญ   : 2019-09-24 13:57:58   : 15

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยฝ่ายวิจัยได้จัดกิจกรรมชี้แจงนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนพัฒน์  สุระนารกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.รุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางดังกล่าว เพื่อของบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ภาพข่าว

Social Links