กิจกรรมการจัดการความรู้ : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการเพื่อห้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

: นายนรากร พลหาญ   : 2019-09-24 14:24:31   : 16

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM ปีงบประมาณ 2562  การจัดการความรู้ :เทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการเพื่อห้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร ศาสตราจารย์/กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพข่าว

Social Links