กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

: นายนรากร พลหาญ   : 2019-09-24 15:15:29   : 12

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายวิจัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจมาศ  สุขสถิต  จากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และพร้อมในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติต่อไป

ภาพข่าว

Social Links